Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ(ᠬᠤᠶᠠᠷ)
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn