Paper Information


Title ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠳᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ— 《ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠄ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ ᠠ》 ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠭ
Creator ᠢᠤᠢ ᠱᠠᠨ; ᠴᠸᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ;ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ;ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠪ ᠰᠦᠬᠡ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠄ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ ᠠ》ᠪᠣᠯ 2011ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠢᠢᠮᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠴᠢ ᠴᠢᠨᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ  ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn