Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Creator ᠪᠠᠪᠤᠤ; ᠪᠤᠯᠤᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn