Paper Information


Title 《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》;ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract 《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂《ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn