Paper Information


Title ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠱᠢᠷᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ; ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ;ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ( ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠩ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ᠨᠦᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳ᠎ᠸ ᠾᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠎) ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠷᠯᠤᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠬ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn