Paper Information


Title ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ-《7.5》᠋ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
Creator ᠰᠸ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ; ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn