Paper Information


Title ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯ
Creator ᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠳᠤᠰᠬᠤ; ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ; ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠡᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn