Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠮᠨᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠳᠡᠮ ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn