Paper Information


Title ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠪᠣᠶᠠᠨ
Keyword ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ; ᠢᠠᠵᠭᠤᠷ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠬᠠᠮ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
Abstract ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠷᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ  ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn