Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ;
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠠᠨᠩᠭᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn