Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
Creator ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌; ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨvj(=vj) ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ vi ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠭᠡᠳ v+ji ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ vj ᠬᠢᠭᠡᠳ vi ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠡᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ vi ᠬᠢᠭᠡᠳ vj ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ vj ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ v+ji ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn