Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn