Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠯᠡ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠤ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠨ᠋ᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ (1) ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ; (2) ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ; (3) ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn