Paper Information


Title 《ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠣᠲᠠ;《ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ
Abstract ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠤᠷ᠂ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠋᠌ ᠠ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ᠌ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦᠮ《ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ》 ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠡᠰᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ 《ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn