Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ 《ᠠᠮᠢ》ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ; ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; 《ᠠᠮᠢ》; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠦᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ 《ᠠᠮᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn