Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠶᠦᠸᠸ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ; ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn