Paper Information


Title ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ  --ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ
Keyword ᠬᠠᠰᠪᠤ;ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ;ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠦᠶᠠᠬᠤᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠳᠬᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ.
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn