Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ— ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠣᠣ ᠬᠠᠢᠢᠴᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ;ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠣᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ  ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭ᠋ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠮᠠᠯᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn