Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Creator
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn