Paper Information


Title ᠨᠣᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠡᠭᠡᠨᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ---ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨᠲᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠸ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨᠲᠦ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠴᠢ ᠡᠭᠡᠨᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠢᠯ
Abstract ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠴᠢ ᠡᠭᠡᠨᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠᠪᠡᠷ ᠤᠤᠭᠠᠯᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠨᠢᠭᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn