Paper Information


Title ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠢᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ — ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠬ‍᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ; ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ; ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ
Abstract 《ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ》ᠪᠠ《ᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ》ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠡᠲᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭ᠍ᠲᠠ᠎ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠰᠯ ᠪᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn