Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠭᠯᠠ
Keyword ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ; ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ; ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠭᠢᠡᠳ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn