Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠴᠸᠩ;ᠡᠦ ᠹᠧᠩ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠠᠯᠬᠦ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ᠂᠂ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤ᠂ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ《ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠯᠡᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn