Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠮᠡᠨᠲᠦ
Keyword 《ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ》;ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠯ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ》ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠱᠠᠲᠤ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ  ᠶᠢᠨ 《ᠨᠢᠯᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn