Paper Information


Title 《ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠤᠯᠠ
Keyword 《ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》;ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ
Abstract 《ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠯᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠠᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn