Paper Information


Title ᠰᠦᠮᠪᠤ ᠬᠠᠨᠪᠤ ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ (1704-1788)
Creator
Keyword ᠰᠦᠮᠪᠤ ᠬᠠᠨᠪᠤ ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ; (1704-1788)
Abstract ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠷᠠᠪᠵᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn