Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn