Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ《 ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ》 《ᠴᠣᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤ》;《ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ》᠂《ᠲᠦᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ》᠂ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ《 ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn