Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠸᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠦᠩᠭᠡ; ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠨᠵᠶᠠᠩ  ᠣᠢᠢᠷᠴᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠦᠷᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠲᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn