Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ
Creator ᠪᠠᠢ᠂ᠬᠠᠰ
Keyword ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ; ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠦᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ‍— ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn