Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ;ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ ᠠ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠬᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn