Paper Information


Title ᠣᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢ‍᠂ ᠲᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ; ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠤᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠪᠡᠯ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠵᠢ 《ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠢᠢᠳ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ25 ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ《ᠤᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ》ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn