Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ; ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
Abstract ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn