Paper Information


Title ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠸᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠤᠩ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn