Paper Information


Title 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠣ᠎ᠠ
Keyword 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 12 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠤᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn