Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ; ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ; ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠋; ᠲᠤᠬᠢᠶ ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠡᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠵᠦ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠵᠢ 《ᠭᠡᠭᠡᠨ-ᠴᠠᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠨ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠡᠢᠨ ᠰᠠᠡᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠩ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶ ᠡ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢ ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn