Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠤ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ; ᠢᠵᠢᠯᠰᠢ ᠬᠠᠢ᠌᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ; ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ
Abstract 13᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠲᠠ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn