Paper Information


Title ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠨᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ; 《ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn