Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠴᠢ ᠰᠢᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ; ᠲᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠰᠠᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn