Paper Information


Title 《ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠰᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠰᠠᠲᠠᠷ; ᠨᠠᠬᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ; ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ
Abstract 《ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠰᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠠᠬᠤᠨ(ᠨᠣᠨ) ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠬᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠳᠦ ᠨᠠᠴᠢᠲᠠᠢ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn