Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠡᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ
Creator ᠳ᠂ᠪᠣᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ》;ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ; ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ; ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ; ᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《 ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn