Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《ᠢ》ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠩ ᠡᠾᠸ
Keyword 《ᠢ》ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌; ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ《ᠢ》ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《ᠢ》ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ《ᠢ》ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn