Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠯᠤᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ; ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ; ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ
Abstract 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》(ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ 《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ) ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn