Paper Information


Title 《ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ 》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ ᠡ  ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠨᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《 ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂《 ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠡᠢᠵᠦ᠂ 《 ᠤᠢ ᠶᠢᠨᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ《 ᠬᠦᠡᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠬᠢ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠰᠬᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠡᠢᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠡᠡᠢᠳᠤᠯ ᠲᠤᠯᠡ《 ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠡᠢᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn