Paper Information


Title ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ- ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤ
Keyword ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠋; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ
Abstract ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠷᠭ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ83 ᠴᠡᠭ ( ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn