Paper Information


Title ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠲᠡ ᠪᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠶ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn