Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠠᠬᠠᠨᠳᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠤ‍᠂ ᠳᠠᠷᠮᠠᠪᠠᠽᠠᠷ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ; ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ; ᠰᠤᠷᠠᠬᠠᠨᠳᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬᠠᠨᠳᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn