Paper Information


Title ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠡᠬᠢᠷᠮᠡᠲᠡᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ
Creator ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ
Keyword ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ;ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ; ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn