Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ
Creator ᠣᠳᠤᠨ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠢᠷᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ
Abstract ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ 90ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ 90 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢ 《ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn