Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ; ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ; ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ(1) ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠬᠦᠩᠭᠠᠠᠵᠠᠯᠽᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ;(2) ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭᠰᠡᠨ;(3)ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠠ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠮ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ;(4)ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1204 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠮᠦᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ;(5)ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ 10 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠵ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤ ᠢᠤᠢ ᠡᠴᠨ ᠰᠤᠭᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 763ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠲᠤ ᠮᠦᠬᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 840 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn